FINANSOWANIE I DOTACJE DLA ROLNIKÓW

Dofinansowania z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gospodarstwa Rolne mogą uzyskać dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla każdego województwa przyznany został odrębny program dofinansowań dla rolników zainteresowanych słonecznymi elektrowniami.
Nie przejmuj się formalnościami! Zajmujemy się wszelkimi sprawami związanymi z danym dofinansowaniem.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Celem głównym PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc można uzyskać w ramach działania 7.5.1 Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych).

Pomoc będzie udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą. Będą wspierane wyłącznie takie rodzaje operacji, które będą przyczyniały się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa. Poprzez poprawę ogólnych wyników gospodarstwa rolnego rozumie się poprawę konkurencyjności lub zwiększenie rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji. Restrukturyzacja powinna być oparta o orientację rynkową.

Elementem operacji może być uzasadnione ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Beneficjentem będzie mógł zostać rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich rolników. Wsparcie dotyczy gospodarstw o powierzchni do 300 ha oraz ograniczone jest do gospodarstw dysponujących określoną w programie wielkością ekonomiczną.

Pomoc udzielana jest  w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych, wyjątek do 60% kosztów kwalifikowalnych dla młodych rolników i inwestycji zbiorowych – nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13,5 mld euro, w tym: 8,6 mld euro z budżetu UE (EFRROW) i 4,9 mld euro wkładu krajowego.

Regionalne Programy Operacyjne

W związku z otwarciem 16 regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, w najbliższym czasie ruszą regionalne nabory wniosków umożliwiające uzyskanie dofinansowania przedsięwzięć związanych z OZE.

Nasi partnerzy