FINANSOWANIE I DOTACJE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Dofinansowania z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoby fizyczne mogą uzyskać dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla każdego województwa przyznany został odrębny program dofinansowań dla osób zainteresowanych słonecznymi elektrowniami.
Nie przejmuj się formalnościami! Zajmujemy się wszelkimi sprawami związanymi z danym dofinansowaniem.

Regionalne Programy Operacyjne

W związku z otwarciem 16 regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, w najbliższym czasie ruszą regionalne nabory wniosków umożliwiające uzyskanie dofinansowania przedsięwzięć związanych z OZE.

Program Prosument (wstrzymane)

Dla klientów indywidualnych program Prosument oferuje wsparcie przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska. Dofinansowaniem mogą zostać objęte różne instalacje wykorzystujące OZE, w tym również systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp.

prosumentCelem programu Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do 2020 r.

W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania wraz z kredytem łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym:

  • w formie dotacji można uzyskać do 40% kosztów kwalifikowanych w latach 2015-2016, do 30% po 2016 r.
  • w formie kredytu preferencyjnego: oprocentowanie 1% w skali roku, okres kredytowania do 15 lat, karencja do 6 miesięcy.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych została określona jako 8.000 PLN za każdy kWp instalacji do 10 kWp oraz 6.000 PLN za każdy KWp w przypadku instalacji powyżej 10 kWp.

W przypadku instalacji o mocy 0-10 kW służących do produkcji energii elektrycznej, podłączanych do sieci dystrybucyjnej, w których wytworzenie energii elektrycznej i po raz pierwszy wprowadzenie do sieci nastąpi po 1 stycznia 2016 r., jednoczesne skorzystanie z dofinansowania oraz cen stałych, o których mowa w art. 41 ust. 10 i 15 Ustawy o odnawialnych źródłach energii (tzw. cen gwarantowanych) mogłoby skutkować przekroczeniem dopuszczalnej pomocy publicznej. W związku z tym inwestor, która otrzyma dofinansowanie z programu, nie będzie mógł korzystać z ww. cen stałych. Nadwyżki energii będą mogły być sprzedawane do sieci po cenie rynkowej, zgodnie z art. 41 ust. 8 ww. Ustawy. Inwestor będzie mógł też korzystać z bilansowania półrocznego (net-metering), o którym mowa w art. 41 ust. 14 ww. Ustawy.

Nasi partnerzy