FINANSOWANIE I DOTACJE DLA BIZNESU

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Dofinansowanie można uzyskać w ramach osi priorytetowej I Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, a szczególnie w ramach priorytetu inwestycyjnego 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa. Dofinansowaniem może być objęte m.in.:

  • budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji OZE (odnawialnych źródeł energii),
  • produkcja oraz dystrybucja energii przy wykorzystaniu OZE.

Na lata 2014-2020 przeznaczono 1,46 mld EUR, a instytucją wdrażającą ten program jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które będzie ogłaszać terminy i tryb naboru wniosków.

Kredyt inwestycyjny EkoZysk ze środków KfWBankengruppe (KfW)

Oferta kredytów preferencyjnych skierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem kredytu może być poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie OZE.

W ramach dofinansowania możliwe jest otrzymania bezzwrotnego grantu w wysokości max. 250 tys. PLN, ale kwota ta może stanowić maksymalnie 6,25% całkowitej kwoty kredytu. Pozostałe istotne warunki:

  • maksymalna wysokość kredytu to 4 mln EUR (lub ich równowartość w USD, PLN),
  • maksymalny okres kredytu – 15 lat,
  • bezpłatny audyt energetyczny.

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania muszą spełnić następujące warunki:

  • zatrudnienie poniżej 250 osób,
  • roczne obroty firmy poniżej 50 mln EUR lub aktywa o wartości poniżej 43 mln EUR,
  • samodzielność, zgodnie z kryteriami Unii Europejskiej.

Program Bocian

Program realizowany przez NFOŚiGW, którego celem jest ograniczenie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2015-2023, przy czym podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2020 r. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

W ramach programu Bocian można starać się o pożyczkę do kwoty 40 mln PLN, stanowiącej do 85% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniem objęte mogą zostać systemy fotowoltaiczne o mocy od 40 kWp do 1 mWp.

Regionalne Programy Operacyjne

W związku z otwarciem 16 regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, w najbliższym czasie ruszą regionalne nabory wniosków umożliwiające uzyskanie dofinansowania przedsięwzięć związanych z OZE.

Zielone certyfikaty

Od 2005 r. przedsiębiorstwa wytwarzające energię wykorzystując odnawialne źródła energii mają możliwość swobodnego handlu prawami majątkowymi – certyfikatami pochodzenia energii. Istotą systemu zielonych certyfikatów jest obowiązek nałożony przez Urząd Regulacji Energetyki zobowiązujący zakłady energetyczne i dystrybutorów energii do przedstawienia certyfikatów potwierdzających pochodzenie odpowiedniej części sprzedanej energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu przedsiębiorcy inwestujący w fotowoltaikę mają możliwość uzyskania dodatkowych korzyści – zielony certyfikat przyznawany jest za każdą 1 mWh wyprodukowanej w roku energii elektrycznej.

Dofinansowania z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dla każdego województwa przyznany został odrębny program dofinansowań dla przedsiębiorców zainteresowanych słonecznymi elektrowniami.

Nie przejmuj się formalnościami! Zajmujemy się wszelkimi sprawami związanymi z danym dofinansowaniem.

Nasi partnerzy