INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Jak dobrać wielkość systemu fotowoltaicznego?

Optymalna wielkość systemu fotowoltaicznego, a zatem jego moc, jest ściśle związana z zapotrzebowaniem energetycznym domu. Na podstawie danych zużycia rocznego energii elektrycznej oraz preferencji inwestora, zielonyVOLT zaproponuje Państwu najbardziej optymalne pod względem ekonomicznym rozwiązanie.

Jaka minimalna powierzchnia potrzebna jest do zainstalowania systemu fotowoltaicznego?

Wymagana powierzchnia ściśle zależy od mocy, czyli wielkości instalowanego systemu fotowoltaicznego. Przyjmuje się, że potrzeba ok. 6,8 m2 na każdy 1 kWp mocy instalacji.

Gdzie można zainstalować system fotowoltaiczny?

Najczęściej mikroinstalacje fotowoltaiczne instalowane są na dachach domów, biur czy hal produkcyjnych. Systemy fotowoltaiczne mogą być także instalowane na ziemi, przy pomocy odpowiednich stelaży oraz jako elementy elewacji budynku.

Czy instalacje fotowoltaiczne to jest to samo co kolektory solarne?

Kolektory i panelesłoneczne, mimo że ich działanie zależne jest od promieni słonecznych, różnią się znacząco. W przypadku kolektorów solarnych, konieczny do ich działania jest czynnik chłodzący (głównie glikol), który przepływając przez rurki w kolektorze przejmuje ciepło i przekazuje je dalej do systemu. Tego typu instalacje wykorzystywane są do ogrzania wody w instalacji domowej. Panele fotowoltaiczne natomiast do produkcji prądu wykorzystują „efekt fotowoltaiczny”, który polega na powstaniu siły elektromotorycznej pod wpływem promieniowania świetlnego. Następnie uzyskany z paneli fotowoltaicznych prąd stały, aby mógłbyć używany w instalacji elektrycznej, musi przejść przez inwerter, który przetworzy go w prąd zmienny.

Czy istnieje możliwość korzystania jednocześnie z instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych?

Instalacje fotowoltaiczne i kolektory solarne mogą być równocześnie montowane na dachu. Jednocześnie można korzystać z obu źródeł.

Czym jest Wp/kWp?

Wp/kWp jest to moc modułów fotowoltaicznych wyznaczona w standardowych warunkach działania.

Czy instalacja fotowoltaiczna wymaga pozwolenia na budowę?

Instalacja fotowoltaiczna na dachu nie wymaga pozwolenia budowlanego. Warunkiem jest wysokość samej konstrukcji, która nie może przekroczyć 3 m. Powyższy warunek dotyczy także instalacji wolnostojących na gruncie.

Ile energii wyprodukuje mój system fotowoltaiczny?

W warunkach polskich, system fotowoltaiczny jest w stanie wygenerować ok. 900-1000 kWh energii elektrycznej rocznie. Uzysk energetyczny jest zależny od od takich czynników, jak kąt nachylenia modułów, azymut (orientacja) dachu i instalacji, a także ewentualne zacienienie.

Czy instalacja fotowoltaiczna wymaga serwisowania lub dodatkowej obsługi?

Instalacje fotowoltaiczne nie wymagają cyklicznych konserwacji czy serwisowania. Są to wysoce zautomatyzowane, niezawodne systemy. Serwis niezbędny jest jedynie w przypadku wadliwego działania instalacji, co zdarza się niezwykle rzadko. Specjaliści zielonyVOLT monitorują na bieżąco prawidłowość pracy Państwa instalacji.

FINANSOWANIE – PROSUMENT

Czy instalacja musi być zamontowana na budynku mieszkalnym, na potrzeby którego dostarcza energię?

Nie. W programie nie ma ograniczenia dotyczącego miejsca montażu instalacji. Instalacja może być zamontowana w / na innym budynku lub na gruncie. Ważne jest, aby służyła na potrzeby budynku mieszkalnego.

Czy rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do sieci (net-metering) , w danym półroczu, dotyczy wyłącznie energii czynnej, czy także opłaty sieciowej zmiennej oraz opłaty jakościowej? Jeżeli dotyczy wyłącznie energii czynnej, to czy wytwórca będzie obowiązany pokrywać pozostałe opłaty za całość energii elektrycznej pobranej z sieci?

Zgodnie z interpretacją uzyskaną od Departament Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, net-metering, w rozumieniu ustawy o Odnawialnych źródłach energii, dotyczy wyłącznie energii czynnej. Wytwórca będzie zobowiązany pokrywać pozostałe opłaty za całość energii elektrycznej pobranej z sieci, bez pomniejszania o ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci.

Czy beneficjent może sfinansować z programu „Prosument” montaż instalacji, z której produkcja energii elektrycznej będzie przewyższała zapotrzebowanie w budynku mieszkalnym?

W odróżnieniu do źródeł ciepła, program nie wprowadza zapisów nakazujących dopasowanie wielkości instalacji wytwarzających energię elektryczną do potrzeb budynku mieszkalnego. Jedynym ograniczeniem jest tu moc znamionowa instalacji (40 kW) i maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych (100 tys. zł dla jednego źródła w budynku jednorodzinnym). Każdy może uzyskać dofinansowanie do instalacji, z której nadwyżki będą magazynowane (w akumulatorach lub w postaci ciepła) albo odprowadzane do sieci elektroenergetycznej.

Inwestor musi sobie jednak odpowiedzieć na pytanie, czy montaż instalacji przewyższającej jego zapotrzebowanie na energię elektryczną jest dla niego opłacalny. Regulacje prawne zachęcają prosumentów przede wszystkim do zużywania wytworzonej energii na potrzeby własne, w celu zaoszczędzenia na energii pobieranej z sieci. Nadwyżki energii wyprodukowanej w dofinansowanej instalacji (brak możliwości łączenia z taryfami gwarantowanymi sprzedaży energii) będzie można sprzedawać w 2015 r. po cenie ok. 16-17 gr/kWh (80% ceny rynkowej), a od 2016 r. po cenie ok. 22 gr/kWh (100 % ceny rynkowej) oraz korzystać z zasady net-meteringu (rozliczanie różnic energii z operatorem w okresach półrocznych). Zastosowanie przewymiarowanej instalacji może nie zapewnić opłacalności w akceptowalnym okresie eksploatacji.

Czy program Prosument dopuszcza wniesienie udziału własnego?

Program przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania w formie pożyczki/kredytu udzielanego łącznie z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia. Dotacja dla umów zawieranych w latach 2014-2016 może wynieść do 20% lub do 40% dofinansowania w zależności od rodzaju instalacji.

Jeżeli koszty przedsięwzięcia przewyższają maksymalny limit kosztów kwalifikowanych lub maksymalny limit jednostkowych kosztów kwalifikowanych przewidziany programem, to ta kwota ponad limit może być finansowana ze środków własnych lub innego źródła.

Możliwa jest również sytuacja, gdy beneficjent nie zamierza skorzystać z pełnej wysokości dofinansowania przewidzianej programem, wówczas dofinansowanie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Przykład:
• Instalacja fotowoltaiczna 3 kWp
• Maksymalny koszt kwalifikowany: 21 000 zł
• Udział własny: 5 000 zł
• Dofinansowanie: 16 000 zł (21 000 zł – 5 000 zł)
• Dotacja ( 40%): 6 400 zł
• Pożyczka: 9 600 zł

Czy można otrzymać w ramach programu samą dotację bez pożyczki?

Nie. Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie na 100% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem dotrzymania limitów określonych w programie (maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych oraz maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany), w tym:

•20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju źródła energii) – w formie dotacji
• pozostała część do 100% kosztów kwalifikowanych – w formie pożyczki preferencyjnej

Czy rolnik / osoba prowadząca działalność gospodarczą może otrzymać wsparcie z programu Prosument?

Tak. Istotne jest, żeby instalacja służyła na potrzeby budynku mieszkalnego. Przez budynek mieszkalny należy rozumieć budynek przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej przez osobę fizyczną posiadającą prawo do dysponowania nim (prawo własności, współwłasność lub użytkowanie wieczyste), w tym również prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie.

Nasi partnerzy